Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse, Cum să înveți tranzacționarea cu opțiuni binare – Cel mai bun tutorial pentru începători


Acord de licență privind datele de piață - un acord între furnizorul de date de piață și client privind acordarea de licențe pentru datele de piață și care reflectă informațiile și prețurile divulgate în contextul politicii privind datele de piață Date de piață - datele de piață trebuie să însemne datele Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse care locurile de tranzacționare, SI, APA și CTP trebuie să le facă publice în scopul regimului de transparență pretranzacționare și posttranzacționare.

Date întârziate - datele întârziate trebuie să însemne datele de piață puse la dispoziție după 15 minute de la publicare Furnizor de date de piață - un loc de tranzacționare, astfel cum este definit la art. Scopul prezentului ghid este de a se asigura că participanții la piața financiară înțeleg în mod uniform cerința de a furniza date de piață în condiții comerciale rezonabile RCBinclusiv cerințele de informare, precum și cerința de a furniza gratuit datele de piață după 15 minute de la publicare date întârziate.

Prezentul ghid urmărește, de asemenea, să se asigure că ANC-urile vor avea o înțelegere comună și vor dezvolta practici de supraveghere coerente când evaluează caracterul complet, inteligibil și coerent al RCB și întârzierile în furnizarea de date. Conformitate și obligații de raportare Statutul ghidului8.

În conformitate cu art. Sub rezerva pct. În acest caz, ANC trebuie să asigure, prin activități de supraveghere, respectarea ghidului de către participanții la piețele financiare.

În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, ANC-urile cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă i respectă, ii nu respectă, dar intenționează să se conformeze sau iii nu respectă și nu intenționează să respecte ghidul. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează și se transmite la ESMA.

Participanții la piața financiară nu sunt obligați să raporteze dacă respectă prezentul ghid. În plus, art. Aceeași obligație este prevăzută la art. Cu toate acestea, unele dispoziții privind datele de piață din aceste regulamente se aplică și furnizorilor de date de piață care oferă date de piață în mod gratuit, în special cerința referitoare la punerea datelor de piață la dispoziția tuturor clienților în aceiași termeni și în aceleași condiții, cerința de a dispune de capacități ajustabile pentru a se asigura că clienții pot obține în orice moment acces în timp util la datele de piață, în mod nediscriminatoriu, iar cerința de a oferi date de piață separate se aplică unor astfel de furnizori de date de piață.

Prin urmare, orientările 4, 6 și 11 se aplică furnizorilor de date de piață respectivi. Furnizorii de date de piață nu trebuie să perceapă taxe pentru serviciile indirecte necesare pentru accesarea datelor de piață, atunci când furnizează date în mod gratuit. Pentru a se asigura că cerințele privind datele de piață își ating obiectivele, prezentul ghid stabilește așteptările suplimentare ale ESMA cu privire la modul în care furnizorii de date de piață trebuie să respecte dispozițiile privind datele de piață.

Ghidul detaliază în special cerința de a furniza date de piață în funcție de costuri, cerința de a asigura accesul nediscriminatoriu la date, obligațiile în materie de informare și cerința de a furniza date întârziate în mod gratuit. Deși cerințele legale prevăd aceeași abordare pentru locurile de tranzacționare piețe reglementate, MTF, OTFAPA, CTP și SI, este important să se sublinieze că domeniul de aplicare al cerințelor privind datele de piață este diferit pentru aceste patru tipuri de entități.

De exemplu, locurile de tranzacționare trebuie să furnizeze date de piață pretranzacționare și posttranzacționare cu privire la wing trade ing crypto RCB, în timp ce cerințele RCB pentru SI se limitează la datele de piață pretranzacționare, iar pentru APA și CTP, la datele de piață posttranzacționare.

În plus, SI nu fac obiectul cerințelor privind datele întârziate. În consecință, nu toate cerințele se aplică tuturor entităților în aceeași măsură. Acolo unde este Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse, ghidul evidențiază acest lucru.

Bitpanda extinde opțiunile crypto pentru clienți cu Bitpanda Staking

ESMA recunoaște că este important să se țină seama de natura, amploarea și complexitatea diferite ale furnizorilor de date de piață atunci când se specifică așteptările cu privire la dispozițiile privind datele de piață.

De exemplu, având în vedere diferitele modele de operare și structuri de costuri ale furnizorilor de date de piață, prezentul ghid nu armonizează metodele de contabilitate analitică, ci mai degrabă impune furnizorilor de date de piață să dispună de o metodologie clară și documentată pentru stabilirea prețului datelor de piață.

În mod similar, pentru a evita ca furnizorii de date de piață care operează sisteme de tranzacționare de tip registru de ordine cu licitație continuă să se confrunte cu sarcini administrative și operaționale ridicate atunci când publică date pretranzacționare întârziate și având în vedere valoarea adăugată limitată pentru utilizatorii de date pretranzacționare extrem de granulare, ghidul clarifică faptul că, pentru astfel de sisteme, Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse de a furniza date pretranzacționare întârziate este îndeplinită numai atunci când se oferă acces la cea mai bună ofertă de cumpărare și de vânzare.

Ghidul începe cu cerințele privind RCB și accesul nediscriminatoriu secțiunile 5.

Cum să înveți tranzacționarea cu opțiuni binare – Cel mai bun tutorial pentru începători

Secțiunea 5. Politici clare și ușor accesibile în materie de date de piață Orientarea 1 clarifică art. Orientarea 1: Furnizorii de date de piață trebuie să își publice politica în materie de date de piață pe site-ul lor web, într-un format ușor accesibil, ușor de utilizat.

În cazul în care există mai multe documente cu privire la politica în materie de date de piață, furnizorii de date de piață trebuie să indice acest lucru în mod clar și să facă accesibile toate aceste documente, publicându-le într-un singur loc pe site-ul lor.

Politica în materie de date de piață trebuie să prezinte în termeni clari și lipsiți de ambiguitate toate informațiile relevante despre datele de piață, inclusiv lista de prețuri pentru ofertele de date de piață, precum și orice servicii indirecte necesare pentru accesarea și utilizarea ofertelor de date de piață, pentru a permite clienților să înțeleagă taxele, termenii și condițiile care li se aplică. În acest sens, furnizorii de date de piață trebuie să fie pregătiți să își explice mai bine politica privind datele de piață, acolo unde este necesar.

Furnizarea de date de piață pe baza costurilor Orientările 2 și 3 clarifică art. Orientarea 2: Furnizorii de date de piață trebuie să dispună de metodologii clare și documentate de contabilitate analitică pentru stabilirea prețului datelor de piață.

Metodologiile trebuie să conțină atât ofertele directe de date de piață și anume taxele pentru datele de piațăcât și serviciile indirecte necesare pentru a accesa ofertele de date de piață, cum ar fi taxele de conectivitate sau echipamentele informatice sau hardware necesare pentru utilizarea și accesarea datelor de piață.

Metodologiile trebuie revizuite periodic de exemplu, anual. Este posibil ca furnizorii de date de piață să fie nevoiți să își adapteze metodologiile în timp și să ia în considerare modificările costurilor marginale. De exemplu, dacă un furnizor de date de piață alocă o parte din investițiile în infrastructura informatică costului de producție și difuzării datelor de piață, se preconizează ca furnizorul de date de piață să ia în considerare amortizarea investițiilor atunci când alocă aceste costuri.

Furnizorii de date de piață trebuie să explice în metodologiile lor dacă este inclusă o marjă și modul în care a fost stabilită această marjă. Metodologiile de contabilitate analitică trebuie să demonstreze modul în care prețul pentru datele de piață se bazează pe costurile de producție și diseminarea datelor de piață.

În acest scop, fiecare metodologie trebuie să identifice și costurile care Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse fi atribuite exclusiv producerii și difuzării datelor de piață și anume costurile directe și costurile care Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse partajate cu alte servicii, cum ar fi costurile comune. Dacă este cazul, trebuie să se facă o distincție suplimentară între costurile variabile și costurile fixe. Costurile comune trebuie înțelese ca fiind costuri care apar atunci când prelucrarea unei singure resurse de intrare generează simultan două sau mai multe produse diferite, de exemplu, executarea tranzacțiilor și producerea și difuzarea de date de piață.

Costurile partajate cu alte servicii trebuie repartizate pe baza unor chei de repartizare adecvate. Costurile variabile trebuie să fie costurile suportate pentru producerea și difuzarea unei unități suplimentare de date de piață, iar costurile fixe trebuie să fie costuri care nu variază în funcție de volumul datelor de piață produse și difuzate. Pentru a se asigura că repartizarea costurilor de producere și diseminare a datelor de piață reflectă costurile reale de producere și difuzare a datelor de piață și, în cele din urmă, taxele percepute clienților, metodologiile trebuie să conțină o justificare a costurilor incluse în taxele pentru datele de piață și, în special, o justificare privind caracterul adecvat Tranzacționarea cripto lmfx principiilor și cheilor de repartizare pentru costurile partajate cu alte servicii.

De exemplu, în ceea ce privește repartizarea costurilor partajate cu alte servicii, cum ar fi costurile comune, furnizorii de date de piață nu trebuie să utilizeze veniturile generate de diferitele servicii și activități ale societății lor ca principiu de repartizare, deoarece această practică contravine obligației de a stabili taxe pentru datele de piață și anume veniturile obținute din activitatea de date de piață pe baza costurilor de producție și de difuzare a datelor de piață.

În plus, nu toți furnizorii de date de piață se vor confrunta probabil cu costuri comune. De exemplu, activitatea autorizată a APA și a CTP se limitează la colectarea și diseminarea datelor de piață și, în cazul CTP, la agregarea unor astfel de date și nu determină automat producerea unui al doilea produs.

În consecință, nu sunt suportate costuri comune. Orientarea 3: Furnizorii de date de piață trebuie să aplice clauze de penalizare Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse în conformitate cu Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse taxării în condiții comerciale rezonabile.

Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse cum să tranzacționați acțiuni online pentru începători gratuit

În special, furnizorii de date de piață nu trebuie să impună clauze de penalizare nejustificate sau excesiv de oneroase. Pentru a se asigura că sancțiunile sunt justificate, furnizorii de date de piață trebuie să impună sancțiuni numai în cazul în care a fost demonstrată o încălcare a acordului de licență a datelor de piață, de exemplu, ca urmare a unui audit care a stabilit nerespectarea de către clienți a termenilor acordului de licență privind datele de piață.

În caz de nerespectare a termenilor acordului de licență privind datele de piață, nivelul sancțiunilor trebuie să se bazeze, în general, pe recuperarea sumelor care investind în cripto pisici fi fost obținute dacă s-ar fi respectat licența. Practicile excesiv de oneroase care duc la generarea de venituri suplimentare pe baza neconformității sau a incapacității clientului de a dovedi conformitatea cu termenii și condițiile licenței trebuie excluse.

Exemple de astfel de practici ar putea fi perceperea de dobânzi excesive sau retroactivitatea pe scară largă. În plus, furnizorii de date de piață trebuie să se asigure că practicile de audit nu creează costuri inutile pentru utilizatorii de date, de exemplu, prin extinderea domeniului de aplicare al auditului dincolo de ceea ce este strict necesar pentru a depista încălcarea acordurilor de licență privind datele de piață.

Pentru a culege informațiile necesare în vederea evaluării eventualelor încălcări ale acordurilor de licență privind datele de piață, furnizorii de date de piață pot, numai în acest scop, să solicite informații de la clienți pentru a furniza informații cu privire la utilizarea datelor.

Obligația de a furniza date de piață în condiții nediscriminatorii Orientările oferă clarificări cu privire la art.

Orientarea 4: Furnizorii de date de piață trebuie să descrie în politica lor privind datele de piață categoriile de clienți și modul în care este luată în considerare utilizarea datelor pentru a stabili categoriile de clienți. Criteriile utilizate trebuie să fie: i bazate pe elemente factuale, ușor de verificat și suficient de generale pentru a se referi la mai mulți clienți; ii explicate astfel încât clienții să poată înțelege categoria din care fac parte; A face bani serioși investind în criptomonede Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse date de piață trebuie să explice în politica lor privind merită să investești în monede cripto alt de piață taxele, termenii și condițiile aplicabile pentru Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse utilizare.

Acestea trebuie să justifice orice diferențiere a taxelor, termenilor și condițiilor aferente fiecărei categorii de clienți. În plus, furnizorii de date de piață trebuie să justifice orice modificare a politicii lor privind datele de piață care determină modificarea clasificării clienților din motive obiective.

Orientarea 5: Pe lângă descrierea diferitelor categorii de clienți, furnizorii de date de piață trebuie să clarifice în politica lor privind datele de piață modul în care sunt aplicate taxele atunci când un client poate fi încadrat în mai multe categorii de clienți, de exemplu, atunci când clientul utilizează simultan diferite date. În acest caz, furnizorii de date de piață trebuie să perceapă taxe pentru furnizarea de date doar o singură dată, luând în considerare o singură categorie de clienți.

În mod excepțional, furnizorii de date de piață pot adăuga o creștere proporțională a taxei relevante, în cazul în care clienții folosesc diferite utilizări multiple și semnificative ale datelor.

În politicile lor privind datele de piață, furnizorii de date de piață trebuie să indice în mod clar cuantumul creșterii, cazurile de aplicare a acesteia și să explice conformitatea sa cu principiul conform căruia prețul datelor de piață se bazează pe costul de producere și difuzare a datelor, cu includerea unei marje rezonabile. Orientarea 6: Furnizorii de date de piață trebuie să ofere clienților care se încadrează în aceeași categorie același set de opțiuni în ceea ce privește acordurile tehnice.

Furnizorii de date de piață trebuie să se asigure că acordurile tehnice, inclusiv timpul de așteptare și conectivitatea, nu discriminează și nu creează niciun avantaj inechitabil. Furnizorii de date de piață trebuie să justifice orice divergență în ceea ce privește soluția finală adoptată pe baza unor constrângeri tehnice valabile.

Orientarea 7: Atunci când publică politici în materie de reducere, furnizorii de date de piață trebuie să descrie în mod clar domeniul de aplicare al reducerii, termenii și condițiile de aplicare de exemplu, durata reducerii. Condițiile pentru cererile de reducere trebuie să fie: i bazate pe elemente factuale, ușor de verificat și suficient de generale pentru a se referi la mai mulți clienți; ii explicate astfel încât clienții să Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse înțelege dacă și când li se aplică reducerea.

În conformitate cu principiul de a furniza date de piață în mod nediscriminatoriu, aplicarea unei reduceri nu trebuie utilizată pentru a crea categorii de clienți sau cazuri de utilizare a datelor suplimentare. În mod similar, în ceea ce privește obligația de a pune la dispoziție datele fără a fi grupate, reducerea pentru serviciile grupate nu trebuie să depășească prețul unui serviciu oferit separat vezi, de asemenea, orientarea Taxe percepute în funcție de utilizator Orientările clarifică art.

Orientarea 8: Taxa în funcție de utilizator trebuie înțeleasă ca un model de percepere a taxelor pentru afișarea datelor, care permite clienților să evite facturarea multiplă în cazul în care datele de piață au fost obținute prin intermediul mai multor furnizori de date sau abonamente. Furnizorii de date de piață trebuie să utilizeze pentru afișarea datelor unitatea de numărare a utilizatorului activ, care permite clienților să plătească în funcție de numărul de utilizatori activi care accesează datele, mai degrabă decât per dispozitiv sau produs de tip date.

Orientarea 9: Furnizorii Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse date de piață trebuie să asigure condițiile de eligibilitate pentru taxa în funcție de utilizator, care să impună doar ceea ce este necesar pentru ca aceasta să devină accesibilă.

În special, condițiile de eligibilitate trebuie să însemne că: i clientul este în măsură să identifice corect numărul de utilizatori activi care vor avea acces la date în cadrul organizației; și ii clientul raportează furnizorului de date de piață numărul de utilizatori activi.

Orientarea Atunci când furnizorii de date de piață consideră că taxa în funcție de utilizator este disproporționată în raport cu costul punerii la dispoziție a datelor și nu sunt în măsură să o ofere clienților, trebuie să prezinte motivele, indicând în mod clar caracteristicile specifice ale modelului lor de afaceri care fac ca adoptarea taxei în funcție de utilizator să fie disproporționată și de ce adoptarea modelului nu este astfel realizabilă.

Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse face bani bitcoin eit

Atunci când factori blocanți implică cheltuieli administrative excesive, furnizorii de date de piață trebuie să includă în explicația lor privind caracterul disproporționat un nivel ridicat și o indicație provizorie a costurilor prevăzute pentru punerea în aplicare a taxei în funcție de utilizator. Obligația de a păstra date separate Orientarea 11 clarifică art.

  • Social Peste 14 tone de deşeuri, constând în articole textile, mobilier uzat şi echipamente electronice, descoperite în Portul Constanţa.
  • Exemplu din lumea reală a unei opțiuni Opțiuni Spreads Ce este o opțiune?
  • Tranzacționarea include riscul Taxe Tranzacționarea cu opțiuni binare poate fi rapidă și ușoară, iar comisioanele pe care le plătiți brokerului dvs.

Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse de servicii suplimentare trebuie înțelese ca incluzând furnizarea de date, altele decât datele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare de exemplu, date ESG, analiza datelor.

Furnizorii de date de piață nu trebuie să condiționeze achiziționarea de date de piață de Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse suplimentare. Prețurile pentru datele grupate și separate trebuie să fie clar prezentate în politica privind datele de piață. Obligații în materie de transparență Orientările clarifică art. Terminologia-cheie standardizată Orientarea Furnizorii de date de piață trebuie să adopte terminologia din anexa I care face parte integrantă din prezentul ghid în politica lor privind datele de piață și în lista lor de prețuri.

Atunci când utilizează alți opțiune binară vs comerț valutar, furnizorii de date de piață trebuie să ofere o definiție clară a acestor termeni în politica privind datele de piață sau în lista de prețuri. Unitatea de numărare standardizată Orientarea Pentru a facilita compararea prețurilor, furnizorii de date de piață trebuie să afișeze prețul datelor aferente afișării în funcție de numărul de utilizatori activi în politica lor privind datele de piață și în model.

Furnizorii de date de piață trebuie să pună întotdeauna la dispoziția clientului opțiunea de a măsura accesul la datele aferente afișării în funcție de numărul de utilizatori activi. În plus, aceștia pot stabili în politica lor privind datele de piață o unitate de numărare alternativă pentru datele aferente afișării de exemplu, numărul de aplicații de afișare acordate clientului pentru a accesa datele ca aplicații de birou, dispozitive mobile, panouri de perete.

Într-un astfel de caz trebuie să explice în politica lor privind datele de piață modul în care sunt aplicate taxele, utilizând o altă unitate de numărare decât numărul de utilizatori activi, și circumstanțele în care această opțiune este disponibilă.

Furnizorii de date de piață trebuie să permită întotdeauna clienților să aleagă în mod liber unitatea de numărare în funcție de preferința lor.

Furnizorii de date de piață trebuie, de asemenea, să indice în mod clar în politicile lor privind datele de piață unitatea de numărare pentru datele care nu sunt afișate, aplicația corespunzătoare și o explicație cu privire la motivul pentru care metoda aleasă este considerată cea mai adecvată pentru a număra furnizarea către clienți a datelor care nu sunt aferente afișării, având în vedere sistemul de distribuție a datelor utilizat de exemplu, dispozitive, servere, aplicații informatice sau cloud.

Unitatea de numărare utilizată de un furnizor de date de piață pentru datele care nu sunt afișate trebuie să fie unică, ceea ce înseamnă că două sau mai multe unități de numărare nu pot fi combinate pentru a lua în calcul Au băncile să investească în bitcoin de tranzacționare cu opțiuni puse accesului.

Formatul standardizat de publicare Orientarea Furnizorii de date de piață trebuie să publice informațiile prevăzute la art. Furnizorii de date de piață trebuie să furnizeze informațiile în mod consecvent în ceea ce privește granularitatea, astfel încât publicarea să fie relevantă pentru clienți pentru a compara ofertele de exemplu, pentru fiecare clasă de active și pentru fiecare an.

După caz, informațiile trebuie furnizate separat pentru datele pretranzacționare și posttranzacționare. Informațiile suplimentare care nu intră în domeniul de aplicare al obligației în materie de transparență nu trebuie să fie furnizate în model. Cu toate acestea, furnizorii de date de piață trebuie să se asigure că informațiile suplimentare sunt ușor accesibile clienților de exemplu, prin introducerea unei trimiteri la publicația relevantă, care conține informații și justificări pentru criteriile suplimentare utilizate pentru a face distincția între produsul de tip date și licențe sau pentru a stabili categoriile de clienți, astfel cum se indică în orientările Furnizarea de informații privind costurile Orientarea Pe baza modelului prevăzut Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse anexa II, furnizorii de date de piață trebuie să publice un rezumat al modului în care a fost stabilit prețul și o explicație mai detaliată cu privire la metodologia de contabilitate analitică utilizată pentru a respecta art.

Explicația trebuie să ofere, printre altele, lista tuturor tipurilor de costuri incluse în taxele pentru datele de piață, cu exemple de astfel de costuri, precum și principiile de alocare și cheile de repartizare pentru costurile comune sau alte costuri care sunt partajate cu alte servicii. Furnizorii de date de piață trebuie să facă public dacă includ o marjă în taxele aferente datelor de piață și să explice modul în care Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse asigură că marjele sunt rezonabile.

Furnizorii de date de piață nu sunt obligați să facă publice costurile reale de producere sau difuzare a datelor de piață sau nivelul real al marjei; cu toate acestea, informațiile explicative furnizate cu privire la costuri și marje trebuie să permită utilizatorilor să înțeleagă modul în care a fost stabilit prețul pentru datele de piață și să compare metodologiile diferiților furnizori de date de piață.

Practici de audit Orientarea În cadrul acordului de licență pentru datele de piață, furnizorii de date de piață trebuie să furnizeze toți termenii și condițiile din practicile lor de audit frecvența, perioada retrospectivă, perioada de preaviz, confidențialitatea datelor etc. Acordul de licență pentru datele de piață trebuie să explice clar dacă taxele pentru datele de piață pot fi aplicate retroactiv. De asemenea, trebuie să explice în mod clar modul în care clienții trebuie să se pregătească pentru un audit ce informații trebuie stocate și pentru ce perioadă de timp etc.

Orice audit trebuie efectuat luând în considerare necesitatea colaborării dintre furnizorii de date de piață și utilizatori. Obligația de a pune la dispoziție gratuit datele de piață la 15 minute după publicare Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse clarifică art.

Florentina Dragu scris joi, Profit. Efectele inflației ridicate încep să se vadă Europol oferă o recompensă de 5. Respectiva monedă este recunoscută exclusiv pe o platformă online cu acces restricționat, dedicată tranzacțiilor dintre membrii comunității OneCoin", potrivit unui comunicat de atunci al Antifraudei.

Accesul la date și conținutul acestora Orientarea Accesul liber la datele întârziate trebuie să fie furnizat oricărui client, Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse clienților profesionali. Furnizorii de date de piață pot solicita o simplă înregistrare în scopul monitorizării, care are acces la datele întârziate, cu condiția ca datele să rămână ușor accesibile oricărui utilizator.

Publicarea datelor întârziate trebuie să acopere toate sistemele de tranzacționare gestionate de locurile de tranzacționare. Datele posttranzacționare trebuie să conțină toate câmpurile relevante în scopul transparenței posttranzacționare, inclusiv marcajele, astfel cum se specifică în RTS 1 și 2. În ceea ce privește datele pretranzacționare întârziate, având în vedere provocările operaționale care rezultă din volumele mari de date pretranzacționare, pe de o parte, și cerințele utilizatorilor de date, pe de altă parte, se consideră că este suficient să se includă doar primele cele mai bune prețuri de cumpărare și de vânzare disponibile și amploarea interesului de tranzacționare la aceste prețuri.

Formatul și disponibilitatea datelor Orientarea Datele întârziate trebuie furnizate într-un format adaptat la nevoile utilizatorilor și trebuie să fie disponibile pentru o perioadă de timp suficientă.

Utilizatorul trebuie să poată automatiza extragerea datelor. Datele trebuie să fie disponibile pentru toate instrumentele tranzacționate combinate sau pentru o clasă de instrumentedar nu numai pentru un singur instrument.

Datele trebuie să fie disponibile cel puțin până la miezul nopții din următoarea zi lucrătoare, pentru a iniția extragerea datelor de către un utilizator. Datele pretranzacționare întârziate trebuie să fie puse la dispoziție într-un format care poate fi citit de dispozitive electronice.

Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse investește în bitcoin sau ico

Având în vedere că datele nu sunt furnizate în scopul consolidării, acestea trebuie să fie disponibile până la următoarea cotație mai recentă și anume o imagine instantanee, fără informații istorice sau, în lipsa unei astfel de actualizări, până în următoarea zi lucrătoare, la miezul nopții. Redistribuirea datelor și servicii cu valoare adăugată Orientarea Fără a aduce atingere dispozițiilor legale care interzic furnizorilor de date de piață să perceapă taxe pentru utilizarea datelor întârziate, pot exista cazuri limitate în care furnizorii de date pot impune o taxă.

Un astfel de caz este dacă un utilizator de date întârziate le redistribuie contra unei taxe inclusiv o taxă generală pentru accesarea serviciilor saleatunci se poate aplica o taxă utilizatorului respectiv.

DEFINIREA OPȚIUNILOR - ANDROID - 2022

De asemenea, în cazul în care un utilizator de date întârziate creează servicii cu valoare adăugată utilizând datele respective, care sunt apoi vândute către terți în schimbul unei taxe, locurile de tranzacționare, APA și CTP pot percepe taxe de la utilizatorul respectiv.

În acest context, redistribuirea datelor trebuie înțeleasă ca un model de afaceri de vânzare a datelor întârziate în aceeași formă către terți, fie direct, atunci când se acordă acces la datele respective, fie printr-o taxă de acces generală.

În cazul în care un utilizator de date întârziate publică date întârziate pe site-ul său internet, dar nu percepe taxe pentru acest acces, aceasta nu se consideră redistribuire a datelor în sensul prezentei orientări, inclusiv în cazul în care utilizatorul de date generează venituri indirecte de exemplu, prin publicitate.

Orice costuri suportate de furnizorul de date în legătură cu redistribuirea datelor Exemplu de tranzacționare cu opțiuni puse pot aplica numai în cazul în care utilizatorul de date generează un beneficiu economic direct prin vânzarea datelor respective.

Numai acele servicii cu valoare adăugată care sunt vândute către terți ca produs în schimbul unei taxe trebuie să fie considerate servicii cu valoare adăugată și să facă obiectul unor taxe din partea furnizorului de date.

Anexa nr.